Stručni aktiv za razvoj školskog programa

Major Melinda –koordinator

Paloš Denis-član

Ana Maria Glavaški- član